Wednesday, 23 October 2019 / Published in TÄZELIKLER
Dolandyryş ulgamyny kämilleşdirmegiň we hünär derejesini ýokarlandyrmagyň çäginde, “Uly çynar” hojalyk jemgyýetiniň birnäçe işgärleri “Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugy tarapyndan 2019-njy ýylyň 21-nji oktýabryndan 23-njy oktýabry aralygynda geçirilen “Türkmenistanyň halk hojalygynda zähmet goragyny dolandyrmagyň ýeke-täk ulgamy” ugry boýunça okuwlara gatnaşdylar. “Türkmenstandartlary” gullugynyň we onuň geçirýän leksiýalarynyň, okuwlarynyň, seminarlarynyň kömegi bilen islendik guramanyň esasy çeşmesi bolan adam
Friday, 17 May 2019 / Published in TÄZELIKLER
Dolandyryş ulgamyny kämilleşdirmegiň we hünär derejesini ýokarlandyrmagyň çäginde, “Uly çynar” hojalyk jemgyýetiniň işgärleri Türkmenistanyň Gyzyl ýarymaý Milli jemgyýeti tarapyndan 2019-njy ýylyň 15-nji maýyndan 16-njy maýy aralygynda geçirilen “Lukmandan öňki ilkinji kömegi bermek” temasy boýunça treninge gatnaşdylar.   Lukmandan öňki ilkinji kömek – bu zyýan çeken adamyň durmuşyny we saglygyny dikeltmeklige we saklamaklyga gönükdirilen çäreler toplumydyr.

Biziň bilen habarlaşmak

TOP