Saturday, 26 June 2021 / Published in TÄZELIKLER
«Uly Çynar» Hojalyk Jemgyýeti ähli işdeşlerini we gyzyklanma bildirýän şahslary Türkmenistanyň Telekçiler we Senagatçylar Birleşigi bilen birlikde «Тürkmen-tranzit» kompaniýasy tarapyndan döredilen «Wirtual sergi» atly onlaýn sergä gatnaşmaga çagyrýar.   «Uly Çynar» Hojalyk Jemgyýeti hem bu sergä gatnaşýar we onlaýn görnüşinde «tegelek stoluň» başynda işewürlik gepleşikleriniň geçirilmegi üçin mümkinçilikleri döredýär. Biziň kompaniýamyz bu sergä №62 stendde
Wednesday, 24 March 2021 / Published in TÄZELIKLER
Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Bileleşigi hem-de Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasy tarapyndan gurnalan «Ýylyň telekeçisi» bäsleşiginiň çäginde baýrak gowşurylyş dabarasy geçirildi. Çäre Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Bileleşiginiň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli sergi ýarmarkasynyň soňky gününde geçirildi. Dabaraly baýrak gowşurylyş çäresine iki edaranyň Müdiriýetiniň agzalary, şeýle-de Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Bileleşiginiň 170-den gowrak agzalary gatnaşdylar. Bäsleşik
Thursday, 13 August 2020 / Published in TÄZELIKLER
HIL-TM  Merkeziniň çakylygy boýunça «Uly Çynar» HJ-niň işgärleri USAID-yň goldaw bermeginde «CERT academy» kompaniýasy tarapyndan geçirilýän «Täze ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 31000, ISO 37001, ISO 45001 we ISO 50001 standartlary bilen dolandyryş ulgamyndaky pikirlenişi üýtgetmek» atly birinji halkara onlaýn maslahatyna gatnaşdylar. Hünärmenleriniň we mugallymlar düzüminiň ýokary hünär derejeliliginiň we hünär taýdan ygtyýarlylygynyň,
Wednesday, 15 April 2020 / Published in TÄZELIKLER
Azyk önümleriniň howpsuzlygynyň FSSC 22000 Menejment Ulgamynyň Halkara Standartynyň talaplaryny ýerine ýetirmek hem-de hünärmenleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak maksady bilen, «Uly Çynar» HJ-niň işgärleri 14.04.2020 ýylda «SŽS Тürkmen LTD.» DP kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan geçirilýän «FSSC 22000 v.5 standartynyň täze girizilen talaplary bilen tanyşmak boýunça nazary maslahatlaryň berilmegi» atly tälim okuwlaryna ugradyldy. «SŽS Тürkmen LTD.» DP kompaniýasynyň
Sunday, 02 February 2020 / Published in TÄZELIKLER
2020-nji ýylyň 28-31-nji ýanwary aralygynda Moskwa şäherinde «Меsse Dýusseldorf Moskwa» JÇJ tarapyndan «UPAKOVKA:processing & packaging 2020» atly halkara sergi geçirildi. Sergä 220-den gowrak kompaniýalar gatnaşdy, olaryň arasynda Russiýadan, Ispaniýadan, Awstriýadan, Gresiýadan, Çehiýadan, Belgiýadan, San-Marinodan, Niderlandlardan, Şweýsariýadan, Hindistandan, Gruziýadan, Türkmenistandan, Ýaponiýadan gelen önüm öndürijiler bardyr. Germaniýanyň ýöriteleşdirilen milli ekspozisiýalary hem-de Italiýanyň, Türkiýäniň we Hytaýyň ýörite ekspozisiýalary
Wednesday, 23 October 2019 / Published in TÄZELIKLER
Dolandyryş ulgamyny kämilleşdirmegiň we hünär derejesini ýokarlandyrmagyň çäginde, “Uly çynar” hojalyk jemgyýetiniň birnäçe işgärleri “Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugy tarapyndan 2019-njy ýylyň 21-nji oktýabryndan 23-njy oktýabry aralygynda geçirilen “Türkmenistanyň halk hojalygynda zähmet goragyny dolandyrmagyň ýeke-täk ulgamy” ugry boýunça okuwlara gatnaşdylar. “Türkmenstandartlary” gullugynyň we onuň geçirýän leksiýalarynyň, okuwlarynyň, seminarlarynyň kömegi bilen islendik guramanyň esasy çeşmesi bolan adam
Friday, 17 May 2019 / Published in TÄZELIKLER
Dolandyryş ulgamyny kämilleşdirmegiň we hünär derejesini ýokarlandyrmagyň çäginde, “Uly çynar” hojalyk jemgyýetiniň işgärleri Türkmenistanyň Gyzyl ýarymaý Milli jemgyýeti tarapyndan 2019-njy ýylyň 15-nji maýyndan 16-njy maýy aralygynda geçirilen “Lukmandan öňki ilkinji kömegi bermek” temasy boýunça treninge gatnaşdylar.   Lukmandan öňki ilkinji kömek – bu zyýan çeken adamyň durmuşyny we saglygyny dikeltmeklige we saklamaklyga gönükdirilen çäreler toplumydyr.

Biziň bilen habarlaşmak

TOP