UPAKOVKA 2020

/ / TÄZELIKLER

2020-nji ýylyň 28-31-nji ýanwary aralygynda Moskwa şäherinde «Меsse Dýusseldorf Moskwa» JÇJ tarapyndan «UPAKOVKA:processing & packaging 2020» atly halkara sergi geçirildi. Sergä 220-den gowrak kompaniýalar gatnaşdy, olaryň arasynda Russiýadan, Ispaniýadan, Awstriýadan, Gresiýadan, Çehiýadan, Belgiýadan, San-Marinodan, Niderlandlardan, Şweýsariýadan, Hindistandan, Gruziýadan, Türkmenistandan, Ýaponiýadan gelen önüm öndürijiler bardyr. Germaniýanyň ýöriteleşdirilen milli ekspozisiýalary hem-de Italiýanyň, Türkiýäniň we Hytaýyň ýörite ekspozisiýalary görkezildi.

«Uly Çynar» kompaniýasy hem bu çärä gatnaşdy we onuň myhmanlaryna öz önümlerini ýörite stendde görkezi. Biziň kompaniýamyzyň önümleri sergä gatnaşan köpsanly myhmanlaryň hem-de daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň gyzyklanmalaryny özüne çekdi. Olar tarapyndan önümleriň ýokary hilliligi hem-de ahyrky önümiň bahasynyň elýeterliligi aýratyn bellenilip geçildi. «Uly Çynar» kompaniýasynyň hünärmenleri dünýäniň dürli ýurtlaryndan bolan mümkingadar müşteriler üçin özboluşly teklipleri saýlap aldylar, şonuň ýaly-da olara ýadygärlik sowgatlyklaryny gowşurdylar.

Bu sergi kompaniýanyň halkara aragatnaşygyny ýokarlandyrmaga hem-de dünýäniň dürli ýurtlaryndan bolan mümkingadar satyn alyjylaryň önümleriň ähli toplumyna bolan gyzyklanmasyny çekmäge ýardam berdi. Şonuň ýaly-da serginiň guramaçylary ähmiýetli hem-de jogapkär gatnaşyjy hökmünde kompaniýa oňyn baha berdiler.